نمونه سوالات پایانی خرداد96 پایه ی نهم دبیرستان دکتر محمد شفیعی

برای دانلود نمونه سوالات پایانی خرداد 96 پایه ی هفتم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید:

نمونه سوالات پایانی خرداد 96 پایه هشتم دبیرستان دکتر محمدشفیعی

برای دانلود نمونه سوالات پایانی خرداد 96 پایه ی هفتم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید:

نمونه سوالات خرداد 96 پایه ی هفتم دبیرستان دکتر محمدشفیعی

برای دانلود نمونه سوالات پایانی خرداد 96 پایه ی هفتم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید:

نمونه سوالات امتحانات نهایی هماهنگ نوبت دوم پایه ی نهم

برای دانلود نمونه سوالات هماهنگ نوبت دوم پایه ی نهم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید:

نمونه سوالات امتحانات نوبت دوم پایه ی تحصیلی هشتم

برای دانلود نمونه سوالات نوبت دوم پایه ی هشتم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه نمائید:

نمونه سوالات امتحانات نوبت دوم پایه ی تحصیلی هفتم

برای دانلود نمونه سوالات نوبت دوم پایه ی هفتم به فایل های ضمیمه زیر مراجعه نمائید:

آزمون پیشرفت تحصیلی نهم

برای دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه ی نهم به لینک های زیر مراجعه نمائید:

آزمون پیشرفت تحصیلی هشتم

برای دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه ی هشتم به لینک های زیر مراجعه نمایید:

آزمون های پیشرفت تحصیلی پایه هفتم

برای دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم  به لینک های ضمیمه مراجعه کنید:

نمونه سوال امتحانی هشتم

دانش آموز عزیز برای دانلود نمونه سوالات به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید.

نمونه سوال امتحانی هفتم

دانش آموز عزیز برای دانلود نمونه سوالات به فایل های ضمیمه زیر مراجعه کنید.

نمونه سوال امتحان نهایی پایه نهم

دانش آموزان محترم؛

جهت استفاده از سوالات امتحان نهایی سال های گذشته استان های مختلف، از فایل های ضمیمه زیر استفاده فرمایید:

فایل های ضمیمه :

نمونه سوال امتحانی ریاضی - پایه هفتم

دانش آموزان عزیز

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم

دانش آموزان عزیز

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم

دانش آموزان عزیز

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

نمونه سوال امتحانی نهم

جهت دانلود نمونه سوال امتحانی موردنظر خود، بر روی گزینه مربوطه کلیک نمایید:

نمونه سوال امتحانی هشتم

جهت دانلود نمونه سوال امتحانی موردنظر خود، بر روی گزینه مربوطه کلیک نمایید:

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20

1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .
5. عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.
9. عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.

نکات مهم ریاضی نهم

دانش آموزان عزیز می توانید به نکات مهم درس ریاضی در مباحث مختلف از طریق فایل های ضمیمه زیر دسترسی داشته باشید:

نکات مهم ریاضی هشتم

دانش آموزان عزیز می توانید به نکات مهم درس ریاضی در مباحث مختلف از طریق فایل های ضمیمه زیر دسترسی داشته باشید:

نکات مهم ریاضی هفتم

دانش آموزان عزیز می توانید به نکات هر فصل بطور مجزا از طریق فایل های ضمیمه زیر دسترسی داشته باشید:

دانلود نرم افزار جدول تناوبی

دانش آموزان عزیز، جهت دانلود نرم افزار جدول تناوبی اینجا را کلیک کنید.

نمونه سوالات امتحانی - ریاضی- کلاس هشتم

دانش آموزان عزیز

 

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

نمونه سوالات امتحانی – فن آوری- کلاس هشتم

دانش آموزان عزیز

 

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

(در حال حاضر فایل ضمیمه ای موجود نیست.)

نمونه سوالات امتحانی - زبان انگلیسی- کلاس هشتم

دانش آموزان عزیز

 

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

نمونه سوالات امتحانی - ادبیات- کلاس هشتم

دانش آموزان عزیز

 

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.

نمونه سوالات امتحانی - عربی- کلاس هشتم

دانش آموزان عزیز

 

   شما می‌توانید از فایل‌های ضمیمه زیر استفاده نمایید.