آقای دکتر محمدشفیعی - مؤسس مجموعه

  • نام: محمد رضا
  • نام خانوادگی: محمدشفیعی
  • پست الکترونیک : dr_shafiee@yahoo.com
  • نام ونشانی محل کار: عضو هیات علمی تمام وقت گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  • فوق دکتری شیمی آلی محیط زیست

بخشی از مدارک و افتخارات آقای دکتر محمدرضا محمدشفیعی-سری سوم

بخشی از مدارک و افتخارات آقای دکتر محمدرضا محمدشفیعی-سری دوم

بخشی از مدارک و افتخارات آقای دکتر محمدرضا محمدشفیعی-سری اول

مدیر متوسطه دوم

مدیریت دبیرستان دکتر محمدشفیعی

 آقای رسول امیدی، دارای مدرک تحصیلی دکترای  مدیریت

آخرین سمت در آموزش و پرورش: مدیریت دبیرستان صارمیه دوره دوم اصفهان ناحیه 2

با 37 سال سابقه مدیریت دبیرستان های دوره دوم