نخبگان دبیرستان دکتر محمدشفیعی درآزمون های نیمسال اول قلم چی 98-1397

کسب رتبه های برتر در آزمون های کشوری کانون فرهنگی قلم چی (متوسطه اول) فروردین 1397