مجتمع فرهنگی آموزشی تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399 آغاز شد. مقطع مورد نظر خود را انتخاب کنید و پیش ثبت نام خود را انجام دهید